دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,تور لحظه آخری کیش  ,لیست کانال های تلگرام  ,انجام پروژه متلب  ,عمده فروش لوازم قنادی  ,عمده فروش لوازم کوهنوردی  ,دستگاه صحافی  ,عمده فروش اینترنتی  ,عمده فروش اجناس تبلیغاتی  ,ویبره  ,فروشگاه اینترنتی  ,اخبار روز  ,گن ساعت شنی طرح تاپ  ,اخبار میانه  ,خرید نودل جادویی  ,شن جادویی  ,فروشگاه کاپلان مارکت  ,ساخت وبلاگ آزادبلاگ  ,گوگل  ,
فعاليت قدرتي بانوان ورزشي

ورزشي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 18
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 5323
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس


فوايد ورزش هاي قدرتي ( تقويت كننده عضلات ) براي بانوان

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ورزش هاي قدرتي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺧﻮد ﺑﺎوري، ﮐﺎھﺶ وزن و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام خانم ها اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ورزش ها اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و زﻧﺎن را در ﮐﺎرھﺎي روزﻣﺮه و اﻧﺠﺎم ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ مشاغل ﺧﻮد ياري مي دهند. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ده ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ورزﺷﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

افزيش متابوليسم بدن

بسياري از بانوان به دنبال داشتن اندامي زيبا و متناسب هستند و يكي از مزاياي ورزش هاي تقويت كننده عضلات افزايش سوخت و ساز بدن و كمك است. هر چه سوخت و ساز بدن يشتر باشد، چربي ها سريع تر مصرف مي شوند و در نتيجه فرد سريع تر به اندام دلخواه خود مي رسد.

پيشگيري و درمان پوكي استخوان با ورزش هاي قدرتي

اﯾﻦ ﻧﻮع ورزﺷﮫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﻮان (ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻮي ﻋﻀﻼت) ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺣﻔﻆ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺪه و زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر را ازﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺼﻮن دارد.

افزايش توده عضلاني

ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻄﻮح ﮐﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺧﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﺣﺠﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ظﺎھﺮ ﺑﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﺪ رﯾﺨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺣﺠﻢ ﭼﺮﺑﯽ اطﺮاف آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪن آﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن آﻧﮫﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ در ظﺎھﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻗﻮي ﺷﺪه اﺳﺖ.

افزايش مصرف كالري بدن

ﺑﻪ ازاي ھﺮ 450 ﮔﺮم ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان در روز 350-500 ﮐﺎﻟﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻮده ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزﺷﮫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه عضلات ( ورزﺷﮫﺎي ﻗﺪرﺗﯽ) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد در روز ﮐﺎﻟﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﮫﺘﺮي ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ. همچنين اين امر به ساده تر شدن رژيم غذايي افرادي كه خواهان كاهش وزن هستند كمك فراواني مي كند.

پيشگيري از آسيب ديدگي

ھﺮ ﭼﻪ ﻋﻀﻠﻪ و ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮان آﻧﮫﺎ در ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل در ﮐﺎرھﺎي روزانه و يا در حين انجام ورزش مي شود.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ورزش در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﻋﺪم از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل و پيامد هاي بعدي آن دارد.

بهبود ﺗﻌﺎدل

ورزﺷﮫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت مانند ورزش ھﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ (وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ) ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺪن (ﺣﺲ ﻋﻤﻘﯽ ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺪاﻣﺘﺎن را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ) ﻣﯿﺸﻮد و ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.

كاهش خطر بيماري هاي عروق كرونر قلب

ورزش ھﺎي ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد واز ﺳﻮﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ورزش ھﺎي قدرتي با ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﺎھﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

كمك به بازيابي سلامت پس از بيماري يا آسيب ديدگي

آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن (ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش) ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد روﻧﺪ ﺑﮫﺒﻮدي ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ سرعت يابد. به عنوان ﻣﺜﺎل آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻋﻀﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺮران (درﺟﻠﻮي ران) ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد روﻧﺪ ﺑﮫﺒﻮد ﺻﺪﻣﺎت زاﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﻮد.

اﻓزاﯾش ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ

ورزﺷﮫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آراﻣﺶ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اندام و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ – رواﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرھﺎ و وظﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ , راﺣﺘﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

افزايش شادابي و احساس جواني

ورزش از ھﺮ ﻧﻮع آن ﺑﺪﻟﯿﻞ جلب ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎد اﻧﺠﺎم آن و ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮن ھﺎي دروﻧﯽ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺧﻠﻖ وﺧﻮ و ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اطﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزش در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۷:۳۳:۵۰ ] [ علي اكبر جعفري ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By monoblog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب